Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky plynúce zo záväznej objednávky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj služieb na internetovej stránke www.vietcong.sk

 Článok I.

 

 Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.vietcong.sk  je Downtown Slovakia s.r.o., so sídlom Brusno 497, Chrenovec-Brusno 97232, Slovenská republika, IČO: 54065682 DIČ: 2121556778.  Zodpovedná osoba a kontakt: Ondrejovič Martin, e-mail: martin@3styleacademy.eu, tel.číslo +421  944  242 288
 2. Predávajúcim je Downtown Slovakia s.r.o., so sídlom Brusno 497, Chrenovec-Brusno 97232, Slovenská republika, IČO: 54065682 DIČ: 2121556778.
 3. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných na stránke www.vietcong.sk je Downtown Slovakia s.r.o., so sídlom Brusno 497, Chrenovec-Brusno 97232, Slovenská republika, IČO: 54065682 DIČ: 2121556778.
 4. Kupujúcim je každý návštevník internetovej stránky, ktorý prostredníctvom objednávkového formulára na www.vietcong.sk vytvoril objednávku pomocou počítačového systému umiestneného v sieti internet s verejným prístupom, prípadne svoju objednávku vykonal telefonicky na tel. číslach +421 944 242 288, +421 903 997 250
 5. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránke vietcong.sk, ktoré možno zakúpiť pomocou predajného formulára, alebo telefonicky.
 7. Objednávka vzniká príchodom informačnej SMS s detailom objednávky, táto objednávka je následne záväzná.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom webovej stránky vietcong.sk, e-mailovej, telefonickej komunikácie a komunikácie pomocou elektronických médií (skype, google). Vyhlasujem, že dáta slúžia len pre účely identifikácie vo firme Downtown Slovakia s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie kupujúci súhlasí so zasielaním ponukových e-mailov z internetovej stránky www.vietcong.sk.

 Článok II.

 

 Cena

 1. Všetky uvádzané ceny sú konečné a platné tak, ako sú uvedené v objednávkovom formulári a v momente odoslania objednávky.
 2. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

Článok III.

 

 Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením (odoslaním) kompletne vyplneného objednávkového formulára kupujúcim, alebo objednaním sa telefonicky.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných produktov a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky automaticky zaslaná informačná SMS s potvrdením prijatia objednávky.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu storno poplatku v prípade zrušenia služby v deň konania akcie vo výške .
 6. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Táto slúži ako doklad o zaplatení tovaru.

 

Článok IV.

 

 Platobné podmienky

 1. Za produkty predávané prostredníctvom stránky www.vietcong.sk je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba v hotovosti priamo v mieste prevádzky

 

Článok V.

 

 Dodacie podmienky

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

 

Článok VI.

 

 Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

 

Článok VII.

 

 Zrušenie, alebo zmena objednávky

 1. V prípade zrušenia niektorého z ponúkaných akcií usporiadateľom, budete o tejto skutočnosti informovaní s predstihom telefonickou formou.
 2. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúcim je potrebné informovať nás v predstihu telefonicky aspoň 24 hodín pred konaním akcie – takýto postih nie je spoplatnený
 3. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúcim v deň konania akcie je potrebné uhradiť storno poplatok 30 € na účet Downtown Slovakia s.r.o.
 4. V prípade zmeny objednávky na iný dátum je nutné túto skutočnosť oznámiť telefonicky minimálne 24 hodín pred konaním akcie
 5. V prípade príchodu na akciu bez minimálneho počtu hráčov, 6 hráčov – Downtown Aréna Prievidza a 10 hráčov – Vietcong Vyšehradné je potrebné chýbajúci počet hráčov doplatiť

 Článok VIII.

 

 Reklamačný poriadok

 1. Reklamácie sú vybavované elektronicky na paintball@vietcong.sk.
 2. Alternatívne riešenie sporov:
  • a) Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na paintball@vietcong.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt Downtown Slovakia s.r.o.) podľa zákona 391/2015 Z.z. Downtown Slovakia s.r.o. subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  • b) Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online nahttp://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  • c) Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok IX.

 

 Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade s platnou Slovenskou a Európskou legislatívou o ochrane osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem štátnych orgánov v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 4. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii na webstránke na marketingové účely, súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú emailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 6. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať kliknutím na odhlasovací odkaz v spodnej časti zasielaných e-mailov. Poskytnuté osobné údaje sa potom už nebudú používať na marketingové účely.

 

Článok X.

 

 Zodpovednosť za obsah webu

 1. Webová stránka www.vietcong.sk môže byť aktualizovaná bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

 

Článok XI.

 

 Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky, porozumel im a súhlasí s ich znením.
 4. Neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 25.08.2022

 

V Chrenoveci-Brusne, 25.08.2022

 

Martin Ondrejovič